Mô-đun ICDL

Mô-đun cơ bản

print page

Cộng tác trên mạng trực tuyến

Mô-đun này bao gồm khái niệm, kĩ năng liên quan đến cài đặt và sử dụng các công cụ cộng tác trực tuyến, như lưu trữ trực tuyến, ứng dụng trực tuyến, lịch, mạng xã hội, hội thảo trực tuyến, đào tạo trực tuyến và công nghệ di động.