Cơ sở dữ liệu nâng cao

  MDNC Co So Du Lieu Nang Cao

  Mô-đun này giúp học viên sử dụng những công cụ nâng cao trong ứng dụng CSDL để quản lý và tổ chức tốt hơn cấu trúc thông tin. Sau khi hoàn tất mô-đun này, học viên có thể sử dụng tốt nhất các chức năng để quản lý và phân tích dữ liệu lớn, đảm bảo quản lý được số lượng và chất lượng thông tin.

  Khi hoàn tất mô-đun này, học viên có thể:

  • Hiểu tầm quan trọng của không gian và đối tượng theo dõi khi lập kế hoạch thuyết trình.
  • Tạo và chỉnh sửa một trình chiếu mẫu (templates), định dạng nền trang trình chiếu (slide background).
  • Hiểu khái niệm chính để xây dựng và sử dụng CSDL.
  • Tạo CSDL quan hệ bằng chức năng nâng cao như: tạo bảng nâng cao, sử dụng mối quan hệ giữa các bảng…
  • Thiết kế và sử dụng truy vấn để tạo bảng, cập nhật, xóa và thêm dữ liệu vào bảng. Tinh chỉnh truy vấn bằng cách sử dụng biến (wildcards), tham số (parameters) và phép tính (calculations).
  • Sử dụng lệnh (controls), biểu mẫu con (subforms) để cải tiến biểu mẫu (forms) và hàm (functionality).
  • Tạo báo cáo (report controls) để thực hiện phép toán. Lập báo cáo phụ (subreport) và nâng cao báo cáo tổng hợp (report presentation).
  • Nâng cao hiệu suất CSDL với macro, sử dụng chức năng liên kết (linking), nhập (importing) để hợp nhất dữ liệu.

  Lợi ích thu được:

  Những điều dưới đây nêu ra lợi ích mà mô-đun ECDL/ICDL – Sử dụng Hệ thống thông tin Y tế đem lại:

  • Giúp học viên trở nên tự tin, nâng cao hiệu suất công việc và tiết kiệm thời gian.
  • Tăng hiệu quả khi lưu trữ và nâng cao chất lượng quản lý thông tin.
  • Đánh giá và chứng nhận thực tế về kĩ năng sử dụng thành thạo ứng dụng bảng tính.
  • Được phát triển từ người sử dụng máy tính, các chuyên gia và nhân viên công nghệ chuyên nghiệp trên khắp thế giới. Quá trình học tập đảm bảo sự tương thích với nội dung của các mô-đun khác.

  Đề cương sơ bộ: 

  Nội dungBộ kĩ năng
  Khái niệm Cơ sở dữ liệuSự phát triển của Cơ sở dữ liệu và cách sử dụng
  Bảng biểu và Mối liên hệTrường/Cột biểu thị mối quan hệ và Nhập
  Truy vấnDạng truy vấn

  Chỉnh sửa truy vấn

  FormKiểm soát
  Báo cáoKiểm soát

  Trình chiếu

  Tăng hiệu suấtLiên kết, nhập vào

  Tự động hóa

  Bắt đầu như thế nào?

  Để biết thêm thông tin về mô-đun này hãy liên hệ với trung tâm khảo thí (ATC) gần nhất hoặc truy cập website ICDL Việt Nam