06/08/2018
Fanpage Avatar

TUYỂN DỤNG 01 KẾ TOÁN

1. Mô tả công việc: Theo dõi tiền mặt, tiền gửi, doanh thu, chi phí và công nợ phải thu, phải trả; Hoạch toán các nghiệp […]
06/08/2018
Fanpage Avatar

TUYỂN DỤNG 01 KẾ TOÁN KIÊM HCNS

1. Mô tả công việc: Tham mưu cho Ban giám đốc về việc xây dựng cơ cấu tổ chức, hoạch định nguồn nhân lực, khen thưởng, […]
13/07/2018
Fanpage Avatar

TUYỂN DỤNG 01 NHÂN VIÊN HÀNH CHÍNH NHÂN SỰ

1. Mô tả công việc: Tham mưu cho Ban giám đốc về việc xây dựng cơ cấu tổ chức, hoạch định nguồn nhân lực, khen thưởng, […]
04/06/2018
Fanpage Avatar

PROJECT ASSISTANT

PROJECT ASSISTANT CUM FINANCIAL PLANNER We are seeking a dynamic, enthusiastic candidate to join our Education team. Candidates will be provided opportunities to practice their creativity […]
04/06/2018
Fanpage Avatar

IT PROJECT LEADER

EXECUTIVE IT PROJECT TEAM LEADER Maintain the high company standards of timely delivery and customer Manage project activities for multiple projects across all project phases, including […]
03/04/2018
Fanpage Avatar

TUYỂN DỤNG 02 LẬP TRÌNH VIÊN PHP

1. Mô tả công việc: Triển khai xây dựng các hệ thống học trực tuyến, mạng xã hội giáo dục và theo yêu cầu của đối […]
30/03/2018
Fanpage Avatar

TUYỂN DỤNG 01 KẾ TOÁN TRƯỞNG

1.Mô tả công việc: Thiết lập các quy trình và giám sát thực hiện các quy trình quản lý tài chính; Tổ chức hệ thống kế […]
30/03/2018
Fanpage Avatar

TUYỂN DỤNG 01 QUẢN LÝ KỸ THUẬT

1.Mô tả công việc: Cài đặt, cấu hình hệ thống; vận hành, quản trị hệ thống ICDL; Hỗ trợ kỹ thuật các trung tâm trực thuộc […]