Hồ sơ ICDL Việt Nam khuyến nghị – Cơ bản và Nâng cao

Chúng tôi khuyến khích hai dạng Hồ sơ ICDL gồm: Cơ bản và Nâng cao. Mỗi dạng Hồ sơ thể hiện cấp độ khác nhau về việc ứng dụng số hiệu quả và chứng nhận trình độ kĩ năng của bạn.

Hồ sơ ICDL Cơ bản:

Modun Co Ban

Hồ sơ ICDL Cơ bản chứng nhận các kĩ năng mang tính chất nền tảng. Bởi các kĩ năng trong chứng chỉ này rất cần thiết cho những người hàng ngày sử dụng máy tính và các thiết bị khác. Mọi người đều được khuyến khích đạt đến trình độ của chứng chỉ này.

Hồ sơ ICDL Nâng cao:

Modun Nang Cao

Hồ sơ ICDL Chuyên gia giúp (và chứng minh) bạn sử dụng thành thạo các ứng dụng máy tính thường gặp. Hồ sơ này dành cho những người có nguyện vọng được nhìn nhận là chuyên gia trong lĩnh vực này với khả năng sử dụng các chức năng nâng cao. Bạn sở hữu Hồ sơ ICDL Chuyên gia bằng cách hoàn tất 6 trong 11 mô đun ICDL Nâng cao tùy theo lĩnh vực mà bạn đang công tác.