GIỚI THIỆU CHUNG

Sự phát triển không ngừng của công nghệ thông tin và truyền thông (ICT) đang dần làm thay đổi cuộc sống của con người. Mô đun này nhằm xây dựng nền móng cho tương lai, đồng hành cùng CMCN 4.0 với phương pháp học và thực hành hiện đại. Học sinh sẽ được giới thiệu các kiến thức cơ bản về lập trình và robot, đồng thời học sinh sẽ được thực nghiệm thực tế qua các dự án nhỏ giúp kích thích sự sáng tạo, đam mê lĩnh vực cơ học và điều khiển robot.

ĐỐI TƯỢNG

Đối tượng phù hợp: 13-17 tuổi;

Mỗi lớp: 24 – 30 học sinh, chia thành 6 nhóm.

Học sinh được học cơ bản về lập trình và robotic thông qua 5 mô-đun chính.

MỤC TIÊU

Đào tạo cho học sinh phương pháp tiếp cận và các nguyên lý cơ bản về cơ học và robot, bằng lý thuyết dễ hiểu và thực nghiệm thực tế qua các dự án nhỏ (teamworking activity).