Sau khi kết thúc mô đun, học sinh có khả năng:

Về kiến thức

  • Hiểu các khái niệm cơ bản về lập trình, các đối tượng, kiểu dữ liệu và cấu trúc lập trình;
  • Hiểu các nguyên lý cơ bản về cơ học và robot;
  • Hiểu được cấu trúc, nguyên lý hoạt động của bảng mạch điện tử.

Về kỹ năng

  • Lập trình những đoạn chương trình cơ bản;
  • Cách nạp chương trình cho bảng mạch Arduino;

Lắp ráp các mô hình robot, đọc dữ liệu từ cảm biến và điều khiển các thiết bị (đèn, động cơ …).