Phân tích dữ liệu (Data Analytics)

Mô đun Phân tích dữ liệu bao gồm các khái niệm và kỹ năng chính để phân tích thống kê, xây dựng tập dữ liệu, tạo dữ liệu trực quan.

Mô-đun này sẽ giúp học viên:

  • Hiểu các khái niệm chính của phân tích dữ liệu trong kinh doanh
  • Áp dụng khái niệm phân tích thống kê vào tập dữ liệu
  • Biết cách nhập dữ liệu vào bảng tính và chuẩn bị để phân tích bằng cách làm sạch và lọc
  • Sử dụng pivot table và biểu đồ tổng hợp để tóm tắt các tập dữ liệu
  • Hiểu các kỹ thuật và công cụ trực quan hóa dữ liệu cũng như cách chúng được sử dụng để tạo báo cáo và bảng chỉ số

Nội dung sơ bộ:

Nội dung Bộ kĩ năng
Khái niệm và phân tích thống kê • Các khái niệm chính
• Phân tích thống kê
Chuẩn bị tập dữ liệu • Nhập và định hình dữ liệu
• Lọc dữ liệu
Tổng hợp tập dữ liệu  Tổng hợp dữ liệu Pivot table
• Phân tích tần suất Pivot table
• Lọc Pivot table
• Sử dụng Biểu đồ Pivot
Trực quan hóa dữ liệu  • Khái niệm và Thiết lập
• Trực quan hóa dữ liệu
• Xuất bản và chia sẻ
X
Xin chào ICDL Việt Nam
Chào mừng bạn tới Trung tâm hỗ trợ dịch vụ online !
wpChatIcon