Sử dụng hệ quản trị CSDL (Using Database)

  MDTC Su Dung He Quan Tri CSDL

  Mô-đun này giúp học viên hiểu khái niệm về cơ sở dữ liệu (CSDL) và sử dụng CSDL hiệu quả.

  Khi hoàn tất mô-đun này, học viên có thể:

  • Hiểu về CSDL, cách tổ chức và hoạt động.
  • Tạo CSDL đơn giản và xem nội dung dữ liệu qua nhiều chế độ khác nhau.
  • Tạo bảng (table), định nghĩa, chỉnh sửa trường (field) và các thuộc tính; nhập và chỉnh sửa dữ liệu trong bảng.
  • Sắp xếp (sort), lọc bảng (filter) và biểu mẫu (form); tạo, chỉnh sửa và truy vấn thông tin cụ thể từ CSDL.
  • Hiểu về biểu mẫu (form), tạo biểu mẫu để nhập, chỉnh sửa, xóa bản ghi (record) và dữ liệu trong bảng ghi.
  • Tạo báo cáo (report) và kết xuất.

  Lợi ích thu được:

  • Nắm vững khái niệm và kĩ năng cần thiết để tổ chức và vận hành một CSDL.
  • Đánh giá và chứng nhận thực tế về kĩ năng sử dụngCSDL hiệu quả.
  • Được phát triển từ người sử dụng máy tính, các chuyên gia và nhân viên công nghệ chuyên nghiệp trên khắp thế giới. Quá trình học tập đảm bảo sự tương thích với nội dung của các mô-đun khác.

  Đề cương sợ bộ:

  Nội dungBộ kĩ năng
  Nhận biết cơ sở dữ liệuCác khái niệm

  Tổ chức cơ sở dữ liệu

  Liên hệ

  Vận hành

  Sử dụng ứng dụngLàm việc với cơ sở dữ liệu

  Các nhiệm vụ phổ biến

  BảngBản ghi

  Thiết kế

  Khôi phục thông tinHoạt động chính

  Bảng điều tra

  Công cụĐơn mẫu
  Thành phẩmBản ghi, xuất kết quả

  In ấn

  Bắt đầu như thế nào?

  Để biết thêm thông tin chi tiết về mô-đun này hãy liên hệ với trung tâm khảo thí (ATC) gần nhất hoặc truy cập ICDL Việt Nam