Với giáo viên khối Tiểu học, chúng tôi khuyến khích bạn học tập bộ 5 mô-đun cơ bản cùng với mô đun chuyên biệt dành cho giáo dục ICT Education nhằm cung cấp những kiến thức nền tảng nhất về công nghệ thông tin cũng như việc sử dụng chúng một cách thành thạo bước đầu trong việc áp dụng vào công việc giảng dạy 1 cách tối ưu.

Capture 11